การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ภายในวันที่
30 กันยายน 2561
ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561
Academic, industrial 15,000 บาท 17,000 บาท
นักศึกษา * 4,000 บาท 5,000 บาท

* นักศึกษาต้องแนบบัตรประจำตัวหรือเอกสารรับรองสถานะ เพื่อประกอบการลงทะเบียน

 

ค่าลงทะเบียนรวม

 • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
 • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารว่าง
 • งานเลี้ยง Welcome reception และ Banquet (ยกเว้นการลงทะเบียนแบบนักศึกษา)

 

การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

 • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานเลขาฯ ทาง secretariat@cfc2018.org
 • การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียน โดยหักค่าดำเนินการไว้ 30% ของค่าลงทะเบียนที่ชำระ
 • การคืนเงินค่าลงทะเบียนจะดำเนินการคืนภายในเวลา 1 เดือน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
 • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

การชำระเงิน

 • ชำระโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ ด้วยบัตร VISA, JCB, หรือ Master
 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร)

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบัญชี C&FC 2018 
เลขที่บัญชี 052-0-50071-7

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ และเลือกช่องทางการชำระเงิน
 • หากชำระด้วยการโอนเงิน ให้แนบ Slip โอนเงินเข้าในระบบเพื่อแจ้งการชำระเงิน
 • หากไม่สามารถลงทะเบียนหรือแจ้งการชำระเงินในระบบ ท่านสามารถส่งพร้อม Slip โอนเงิน ทาง secretariat@cfc2018.org
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และสำนักงานเลขาฯ จะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทาง email